PRIVAATSUS

1. Üldist

Selles teates kirjeldatakse, kuidas Inchcape Motors Finland Oy (edaspidi: „meie” või „Inchcape”) töötleb isikuandmeid, mis isikuandmeid Inchcape kogub, kuidas neid andmeid kasutatakse, kellele neid andmeid avaldatakse ja kuidas andmesubjekt isikuandmete töötlemist kontrollida saab. Teates kirjeldatakse ka kohustusi, mida Inchcape isikuandmete töötlemisel järgib.

Teade käib kõigi toodete ja teenuse kohta, mida Inchcape pakub kauplustes, müügisaalides, veebisaitidel ja muudes veebiteenustes ning turundustegevuse kaudu (edaspidi: „tooted” ja „teenused”). Teade hõlmab kõiki isikuid, kelle isikuandmeid töödeldakse (edaspidi: „andmesubjektid” või „teie”) seoses eelkirjeldatud toodete ja teenustega. Teade hõlmab ka nende isikute isikuandmete töötlemist, kes esindavad meie teenusepakkujaid ja teisi väliseid partnereid.

Kaitseme andmesubjektide isikuandmete puutumatust ja kohustume töötlema nende isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, nagu näiteks ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679) (edaspidi: „isikuandmete kaitse üldmäärus“).

Isikuandmed tähendavad teavet, mis võimaldab otseselt või kaudselt tuvastada üksikisiku, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses. Näited isikuandmetest: nimi, asukohaandmed, e-posti aadress ja sünnikuupäev.

Meie veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele ja teenustele, mida haldavad muud organisatsioonid, mis ei ole meie kontrolli all. Juhime teie tähelepanu sellele, et teade ei käi muude veebisaitide kohta, mistõttu soovitame tutvuda nende isikuandmete kaitse teadetega. Me ei vastuta teiste veebisaitide ja teenuste isikuandmete kaitse teadete ja praktika eest (isegi kui tutvute nendega meie pakutavate linkide kaudu) ja me pakume linke vaid teavitamise ja kasutusmugavuse eesmärgil.

 

2. Vastutav töötleja ja kontaktandmed

2.1. Vastutav töötleja:
Inchcape Motors Finland Oy
Registrikood: 0900989-6
Aadress: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa, Soome

Inchcape Motors Finland Oy kuulub äriühingule Inchcape PLC. See on üleilmselt tegutsev firma, mis tegeleb kvaliteetsete ja luksusklassi autode turunduse ja jaemüügiga. Inchcape PLC peakorter asub Londonis (Ühendkuningriik) ja on noteeritud Londoni börsil.

2.2. Kontaktpunkt:
Ville Erkkilä
Aadress: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa, Soome

 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Me töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on asjakohased, arvestades nende kogumise ja saamise eesmärki, ning töötleme andmeid kooskõlas õigusaktidega peamistel alltoodud eesmärkidel:

 • klienditeenindus ja –suhtlus;
 • toodete ja teenuste kavandamine ja arendamine;
 • kliendirahulolu mõõtmine;
 • turundus, nagu turu-uuringud, müügiedendus ja turuanalüüs ning statistika koostamine;
 • veebisaidi külastuskogemuse parandamine;
 • turustusstrateegia kavandamine;
 • meie toodete või teenuste kohta tehtud päringutele vastamine;
 • tagasikutsumised ja teeninduskampaaniad;
 • asjaajamine;
 • garantiide ja tootjavastutusega seotud kohustuste täitmine;
 • õigusaktide järgimine (nt raamatupidamist või muud erivaldkonda reguleerivad õigusaktid) ja aruandekohustus (nt maksuaruandlus);
 • pettuste ennetamine.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on meiega sõlmitud lepingu täitmine või meiega sõlmitava lepingu ettevalmistamine ja Inchcape’i õigustatud huvid.

Isikuandmete töötlemise aluseks on seadusest tulenev kohustus, kui töötleme isikuandmeid vastavalt kehtivale õigusele ja/või selleks, et täita õigusakte ja/või garantii ja tootjavastutusega seotud kohustusi ja/või aruandekohustust.
Õigustatud huvid on asjaajamine, toodete ja teenuste arendamine ning toimingud, mis on vajalikud meie toodete või teenuste kohta esitatud päringutele vastamiseks.

Kui isikuandmeid kasutatakse otseturunduseks (nt teiega võetaks ühendust e-posti teel), siis on selle aluseks teie nõusolek (sooviavaldus), mille võite igal ajal tagasi võtta. Teil on õigus esitada sedalaadi turundusele vastuväiteid ja seda on võimalik teha ka eelnevalt (loobumisavaldus).

Me ei plaani koguda tundlikke isikuandmeid, ent andmesubjektid võivad neid esitada vabatahtlikult ja sel juhul töötleme neid nõusoleku alusel. Teil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek edaspidise töötlemise suhtes igal ajal tagasi võtta. Vt juhiseid allpool (andmesubjektide õigused). Me rahuldame selle taotluse, v.a juhul, kui andmete töötlemiseks on muu seaduslik alus.

 

4. Töödeldavad isikuandmed ja teabeallikad

Me kogume ja töötleme vaid isikuandmeid, mis on asjakohased ja vajalikud käesolevas teates sätestatud eesmärke silmas pidades.

Me kogume alltoodud liiki isikuandmeid:

Isikuandmete liigid 

Näited 

1. Kontaktandmed

Nimi, kontaktandmed, sünnikuupäev 
ja eelistatud keel

 

2. Isikusamasuse teave

Riiklik isikukood

 

3. Kliendilepingute andmed ja 
finantsandmed

Arve number, võlgnevuse summa, 
garantiiandmed

 

4. Sõiduk ja muu asjakohane teave toote või teenuse kohta

Sõiduki VIN-kood ja registrimärk

 

5. Andmed kliendisuhte kohta

Kliendi liik (eraisik/äriühing), 
kliendi tööandja (liisingu tarbeks), 
tagasiside, kaebused ja muu suhtlus kliendiga

 

6. Turundusandmed

Kontaktandmed ja turunduseelistused, 
üritused, konkursid ja uuringud, 
turundusega seotud nõusolekud ja keelud

 

7. Elektrooniline tuvastusteave ja seadme andmed

Küpsiste andmed, otsinguandmed, 
operatsioonisüsteem, server ja doomen, 
veebilehitsusandmed, üldised asukohaandmed 
IP-aadressi alusel või mobiilse seadme asukoha alusel

 

8. Vabatahtlikud andmed

Muud isikuandmed, mille andmesubjekt on 
esitanud (nt eelistused ja soovid)

 

Kogume teavet alltoodud allikatest:

 • teave, mille esitate nt meie poole pöördumisel, meid külastades, meie tooteid ja teenuseid kasutades (sh veebiteenused ja sotsiaalmeedia) ja meie turundustegevuses osaledes;
 • meie toodete ja teenuste kasutamisel, nt meie veebiteenuste kasutamisel ja veebisaitide külastamisel automaatselt kogutud teave;
 • meie jaemüüjatelt saadud teave, nt klientide lepinguandmed ja andmed kolmandate isikute kohta, nagu kohalikud autoregistrikeskused, muud avalik-õiguslikud ja eraregistrid ning kolmandatest isikutest teenusepakkujad (nt veebisaidi haldaja).

 

5. Isikuandmete säilitamine

Kogutud isikuandmeid säilitame senikaua, kuni see on vajalik käesolevas teates toodud eesmärkide saavutamiseks, v.a juhul, kui seadus nõuab pikemat säilitamist (nt raamatupidamis- või aruandekohustus) või kui meil on neid andmeid vaja päringutele vastamiseks, vaidluse lahendamiseks või enda seaduslike õiguste kaitseks. Seejärel isikuandmed kustutatakse mõistliku aja jooksul või anonümiseeritakse.
Isikuandmete säilitamist müügi ja turunduse eesmärgil, samuti andmete täpsust kontrollitakse pidevalt. Kliendiandmeid ja kliendilepingutega seotud muid andmeid säilitatakse üldjuhul kümme aastat pärast majandusaastat/raamatupidamisperioodi. Võimalike klientide andmeid säilitatakse tavaliselt 12 kuud.

Meie ärikliente või teenusepakkujaid esindavate andmesubjektide isikuandmeid säilitatakse perioodi jooksul, mil andmesubjekt sellel ametikohal töötab.

Taotluse korral esitame üksikasjalikuma ülevaate isikuandmete säilitamise perioodidest.

 

6. Isikuandmete vastuvõtjad

Teie isikuandmetega on võimalik tutvuda Inchcape PLC kontserni kuuluvatel äriühingutel.

Me jagame isikuandmeid vaid teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses (nt selleks, et tooteid ja teenuseid pakkuda, säilitada, arendada ja tagada), turundus- ja reklaami tugiteenuste osutamiseks ning veebisaidi teenuste optimeerimiseks.

Me jagame isikuandmeid oma teenusepakkujate ja kolmandate osapooltega (nt jaemüüjad). Me jagame isikuandmeid alltoodud volitatud töötlejatega: teiste seas Palvelu Plus Oy, Sendgrid, Umbraco, Microsoft, Salesforce ja Bisnode Finland Oy.

Meil võib ka kehtivast õigusaktist või ametiasutuse nõudest tulenevalt olla kohustus avaldada või jagada teie isikuandmeid.
Lisaks edastame isikuandmeid Inchcape PLC esindatavate automarkide tootjatele, nagu Mazda Motor Europe ja Jaguar & Land Rover Limited.

Muu edastamine

Lisaks võime jagada isikuandmeid seoses ühinemise, oma vara müügi, finantseerimise või kogu oma ettevõtte või selle osa omandamisega ning seoses muude sarnaste tehingutega.

Isikuandmeid avaldatakse ka kolmandatele isikutele, kui seda nõuab kehtiv seadus või muu õigusakt või pädev ametiasutus ning toodete ja teenuste võimaliku kuritarvitamise uurimiseks, samuti toodete ja teenuste ohutuse tagamiseks.

Edastamine väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda

Isikuandmete edastamisel väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda tagame isikuandmete piisava kaitse kooskõlas imperatiivsete andmekaitse normidega, nagu näiteks Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused ja/või andmekaitseraamistik Privacy Shield.
Alltoodud vastuvõtjad võivad töödelda isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda: Mazda Motor Europe ja Jaguar & Land Rover Limited.

 

7. Isikuandmete kaitse

Kohustume järgima kehtivate andmekaitseseaduste turvanõudeid ja tegema kõik endast oleneva, et tagada teie isikuandmete turvalisus ja käitlemine kooskõlas käesoleva teatega.

Isikuandmeid kaitstakse sobivate tehniliste ja korralduslike meetmetega. Säilitame andmeid suletud keskkondades, millele on piiratud füüsiline juurdepääs, ja turvalistes IT-keskkondades. IT-keskkondi kaitsevad tulemüürid ja muud asjakohased turvameetmed ning me jälgime süsteeme hoolikalt. Me nõuame teenusepakkujatelt sobivate meetmete võtmist teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Meie töötajad ja teenusepakkujad, kes isikuandmeid töötlevad, on kohustatud tagama isikuandmete range konfidentsiaalsuse. Juurdepääs isikuandmetele on vaid töötajatel, kellel on neid vaja teada oma tööülesannete täitmiseks. Töötajatel ja volitatud töötlejatel on kordumatud kasutajatunnused ja salasõnad.

 

8. Andmesubjektide õigused

Teil on kehtivas andmekaitseõiguses sätestatud õigused.

Õigus isikuandmetega tutvuda ja isikuandmeid kontrollida

Teil on õigus veenduda, kas me töötleme teie isikuandmeid.

Teil on õigus kontrollida oma isikuandmeid ja tutvuda nendega ning nõuda, et me esitaksime teile andmed kirjalikult või elektrooniliselt.

Õigus isikuandmete parandamisele ja kustutamisele

Teil on õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist. Teil on ka õigus nõuda andmete kõrvaldamist.

Me kõrvaldame, parandame ja täiendame ebaõigeid, tarbetuid, mittetäielikke või aegunud andmeid omal algatusel, kui selliseid andmeid märkame.

Õigus andmete ülekantavusele ja õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele

Teil on õigus edastada oma andmed teisele vastutavale töötlejale kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Teil on õigus paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist kooskõlas andmekaitseõiguses sätestatud tingimustega. Me piirame ka teie isikuandmete töötlemist, kui me ei saa ebaõigeid andmeid parandada ega kustutada või kui seoses teie andmete kustutamise sooviga esineb mingi ebaselgus.

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele teatud eesmärkidel. Teil on õigus keelata andmete töötlemine või edastamine otseturunduse eesmärgil.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek, siis võite selle igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise õiguspärasust, kui töötlemise aluseks enne nõusoleku tagasivõtmist oli teie nõusolek. Te võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest käesoleva teate punktis 2 toodud kontaktandmeid kasutades.

Lisaks võite keelduda otseturundusest ja võtta tagasi nõusoleku elektroonilise otseturunduse kohta, järgides juhiseid, mis on saadud seoses turundusteadetega (nt kasutama turundusalases e-kirjas või tekstisõnumis pakutud loobumisvõimalust).

Kuidas õigusi kasutada

Saate saata päringu e-posti aadressil info@mazda.fi või posti teel, kasutades käesoleva teate punktis 2 esitatud kontaktandmeid. Päringu esitamiseks peate tõendama oma isikusamasust nii, et saaksime veenduda, et me ei avaldaks teie andmeid kõrvalistele isikutele. Võime teilt paluda lisateavet teie isikusamasuse kontrollimiseks.

Pärast teie taotluse täitmiseks vajaliku teabe saamist (sh teie isikusamasuse tuvastamist) alustame teie päringu menetlemist. Teeme kõik endast oleneva, et menetleda teie päringut ühe (1) kuu jooksul.

Võime jätta rahuldamata taotlused, mis on ebamõistlikult kordavad, ülemäärased või alusetud.

 

9. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Kui leiate, et töötleme teie isikuandmeid vastuolus isikuandmete kaitse üldmäärusega, siis on teil õigus kaevata kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele. Täpsema teabe ja järelevalveasutuse kontaktandmed leiate aadressilt http://www.aki.ee

 

10. Käesoleva teate muutmine

Me võime käesolevat teadet igal ajal muuta. Teate muudatused avaldame oma veebisaidil, kus teade on avaldatud. Kui meil on isikuandmete töötlemiseks vaja midagi muuta, siis küsime teilt eraldi nõusolekut.

Isikuandmete kaitse teade on avaldatud [25.05.2018].

 

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED INCHCAPE MOTORS FINLAND OY

Me kogume veebisaidil teavet kasutaja seadme kohta küpsiste ja muude sarnaste lahenduste abil.

Küpsis on reeglina väike tekstifail, mille teie veebilehitseja salvestab teie seadmesse selleks, et kasutaja tuvastada. Küpsiste kasutamise abil võime tuvastada teie veebilehitseja ja kasutada seda teavet näiteks selleks, et loendada meie veebisaidi kordumatuid külastajaid ja analüüsida veebisaidi kasutust, nt teha statistilist seiret. Selle eesmärk on arendada meie teenuseid ja teenindada oma kliente veelgi paremini.

Küpsiste abil saame koguda alltoodud teavet:

 • kasutaja IP-aadress;
 • kellaaeg;
 • külastatud leheküljed ja neil veedetud aeg;
 • veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem;
 • veebiaadress, kust kasutaja saabus, ja veebiaadress, kuhu kasutaja suundus pärast meie veebisaidi külastamist;
 • server ja domeen, kust kasutaja veebisaidile tuli.

Veebisait võib sisaldada ka kolmanda osapoole küpsiseid, nt mõõte- ja jälgimisteenuste pakkujate küpsiseid. Kolmandad isikud võivad paigutada teie seadmesse küpsiseid, kui meie veebisaiti külastate.

 

Küpsised kolmandate isikute veebisaitidele

Lisaks meie veebisaidil kasutatud küpsistele kasutatakse küpsiseid ka selleks, et suunata meie reklaami kolmandate isikute veebisaitidele. Me teeme koostööd internetiturundusfirmadega. Teabe abil, mille küpsiste kasutamise ja muude võtete abil saame, on võimalik meie reklaami täpsemini suunata kasutaja varasema käitumise ja muude tegurite põhjal just nendele veebikülastajatele, kes võivad olla meie reklaamist huvitatud. Seepärast võime väljaspool oma veebisaiti kogutud andmeid kasutada suunatud reklaami tarbeks.

Meie ja meie sidusühingud võime koguda teavet oma reklaami tulemuslikkuse kohta. Selleks võime koguda andmeid selle kohta:

 • mitu korda on reklaami veebilehitsejas näidatud;
 • kas reklaam avati või mitte; ja
 • kas reklaam tõi kaasa ostu veebipoes.

Küpsiste ja suunatud reklaami keelamine

Kontroll küpsiste ja suunatud reklaami üle, mille kasutamiseks olete nõusoleku andnud, on teie kätes.

Te võite keelata küpsiste kasutamise, muutes veebilehitseja seadeid. Kui küpsised keelate, siis ei pruugi mõned meie veebisaidi funktsioonid olla kättesaadavad.

Kui te ei soovi suunatud reklaami, siis võite selle keelata alltoodud lingi kaudu. Pärast suunatud reklaami keelamist näidatakse teile sama palju reklaami kui varem, ent seda ei valita lähtuvalt teie huvidest.

Te võite kontrollida salvestatud küpsiseid, mida kasutatakse analüüsimise eesmärkidel. Võimalus on kasutamist keelata Google Analyticsil, laadides alla Google Analyticsi loobumiste brauseri lisamooduli, mille leiate siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

chat icon

Võtke meiega ühendust

chat icon

Alusta vestlust